موبوتو پوست اندازی کرد!

خدای منان را شاکریم پس از گذشت 6 ماه و استقبال کمنظیر مشتریان گرامی، توفیق راه اندازی نسخه 2019 فروشگاه موبوتو نصیبمان شد تا هر چه بیشتر و بهینه تر بتوان خدمات ارائه کرد